Een cursus in wonderen + aanvulling

Foundation for Inner Peace

Illustration

Een Cursus in Wonderen is van begin tot einde opgezet als een leerproces. Het bestaat uit drie boeken: een tekstboek van 689 pagina’s, een werkboek in 2 delen van samen 491 pagina’s en een handboek voor leraren met verklaring van termen van 94 pagina’s. De volgorde waarin en de wijze waarop men de boeken besluit te gebruiken en te bestuderen is afhankelijk van ieders behoefte en voorkeur. De leerstof die de cursus aanbiedt is zorgvuldig samengesteld en wordt stap voor stap uitgelegd, zowel op theoretisch als op praktisch niveau. Hij legt de nadruk op toepassing in plaats van theorie en op ervaring in plaats van theologie. Hij stelt uitdrukkelijk: ‘een universele theologie is onmogelijk, maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk’.
Hoewel in Christelijke formulering, behandelt de cursus universele spirituele thema’s. Hij beklemtoont dat hij slechts één versie van de universele leerweg is. Er zijn vele anderen, en deze verschilt daarvan alleen in vorm. Zij leiden uiteindelijk allemaal tot God.
Het tekstboek is grotendeels theoretisch van aard en zet de concepten uiteen waarop het denksysteem van de cursus is gebaseerd. Deze ideeën bevatten de grondslag voor de lessen van het werkboek. Zonder praktische toepassing waarin het werkboek voorziet zou de tekst grotendeels een reeks abstracties blijven die allerminst toereikend zou zijn om de omkeer in het denken te bewerkstelligen die de cursus beoogt. Het werkboek bevat 365 lessen, een voor elke dag van het jaar. Het is echter niet noodzakelijk de lessen in dat tempo te doen en het kan zijn dat men bij een bijzondere aansprekende les langer dan één dag wil blijven stilstaan. De instructies dringen er slechts op aan niet te proberen meer dan één les per dag te doen. De praktische aard van het werkboek wordt onderstreept door de inleiding bij de lessen, waarin de nadruk wordt gelegd op ervaring via toepassing, en niet op een verbintenis met een spiritueel doel.Het handboek voor leraren tenslotte, dat in een vraag- en-antwoordvorm geschreven is, geeft antwoord op enkele van de meest voor de hand liggende vragen die een student zou kunnen stellen. Het bevat tevens een verklaring van een aantal termen die de cursus gebruikt en legt die uit binnen het theoretisch raamwerk van het tekstboek.
De cursus pretendeert niet ultiem te zijn en evenmin zijn de werkboeklessen bedoeld om de leerweg van de student tot een voleinding te brengen. Aan het einde wordt de lezer overgelaten aan de zorg van zijn of haar Innerlijke Leraar, die heel het verdere leerproces zal leiden zoals Hij het juist acht. Hoewel de cursus veelomvattend is kan de waarheid niet tot een eindige vorm worden beperkt, zoals uit de vaststelling aan het eind van het Werkboek duidelijk is af te leiden:
Deze cursus is een begin, niet een einde. [...] Er worden geen specifieke lessen meer gegeven, want die zijn niet langer nodig. Hoor dus van nu af aan louter de Stem namens God [...]. Hij zal jouw inspanningen richting geven en je precies vertellen wat je moet doen, hoe jij je denkgeest dient te richten en wanneer je in stilte tot Hem moet komen om Zijn onfeilbare leiding en Zijn betrouwbaar Woord te vragen.
Prijs: € 67,50